Stichting Antwoord heeft ANBI-status en CBF Erkenning

Wat is een ANBI?
Giften zijn in de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekbaar als zij zijn gedaan aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Om als ANBI te worden aangewezen, moet de instelling deze status aanvragen bij de Belastingdienst.

Wettelijke invulling van het begrip ANBI
In de wettelijke definitie is sprake van een ANBI als een instelling uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en voldoet aan een aantal bijkomende voorwaarden.

Fiscale voordelen ANBI’s op een rij
Bij een inzet van minimaal 90% voor een algemeen nuttig doel:
• Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
• Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.
• Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).

Enkele voorwaarden ANBI-status
• De instelling moet rechtstreeks het algemeen belang dienen.
• De instelling mag geen winstoogmerk hebben.
Ga naar www.belastingdienst.nl/giften

Stichting Antwoord:
Activiteiten: (SBI-code: 94911) – Religieuze organisaties
Het verlenen van geestelijke en materiële steun aan de arbeid van allen, die de
wereld ingaan met de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus en zich
daarbij stellen op de grondslag van de Bijbel als het levende Woord van God.

Het bestuur: 
Voorzitter: Dhr. D.J. Groot
Secretaris: Dhr. D.J. Otte
Algemeen: Dhr. M. Kops

1) Het bestuur komt per jaar minimaal vijf keer bijeen. Het bestuur geeft support aan haar directeur en medewerkers.
2) Het bestuur is betrokken bij het maken van het beleid.
3) Het bestuur is een meedenkend en meelevend bestuur en waar mogelijk meewerkend.
4) Het bestuur wordt aangesteld voor een onbepaalde termijn. De bestuursleden krijgen geen vergoeding. Daarnaast zijn er in het afgelopen jaar geen onkosten door bestuursleden gedeclareerd.

De directie
In 2019 wordt de directie gevoerd door Vincent van Vliet. De directeur ontvangt jaarlijks een bruto salaris dat ruimschoots valt binnen de grenzen die de Commissie Wijffels in juni 2005 aan de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen heeft geadviseerd. De medewerkers van Stichting Antwoord hebben een premievrij pensioen. De heer van Vliet heeft geen nevenfuncties.

Jaarverslag en financiële verantwoording
Zie ons jaarverslag onder het kopje Jaarverslag.

Zoals u daarin ook kunt lezen wordt Stichting Antwoord gecontroleerd door een onafhankelijk Accountantskantoor en staan we onder controle van de Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en zijn in het bezit van een CBF Erkenning.

Statuten
U kunt de statuten van ons hier downloaden

Incassomomenten
Wij incasseren uw donatie altijd tussen de 20e en 30e van een maand. Afhankelijk van de afgesproken frequentie (maand, kwartaal, (half-)jaar.

Stichting Antwoord
Bedrijvenweg 4
1619 BK  Andijk

Kvk:   41103004
ANBI: (00)4935147

T:  (0228) 597047
M: (06) 31767132
E: info@antwoord.nl

IBAN-rekeningnummer:  NL98 INGB 0000001166